STÖDBOENDE

Vi erbjuder stödboende för vuxna som har behov av sociala omsorgsinsatser. Vi tar emot placeringar från hela Sverige och kan hämta inom 24 timmar och tar även emot medföljande barn.

MÅLGRUPP
Vår verksamhet riktar sig till vuxna som har behov av sociala omsorgsinsatser och/eller skydd. Vi tar även emot barn till vuxna personer som är i behov av skydd.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Är att motivera och stötta personer till att bryta destruktiva beteenden och livsmönster samt få ut individen i sysselsättning och få möjlighet till att skapa nya välfungerande kontakter och nätverk.

VÅRT ARBETSSÄTT
Vi upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan som är baserad utifrån uppdragsgivarens vårdplan. Denna genomförandeplan är helt individanpassad och revideras och följs upp kontinuerligt i samverkan med placerande kommunhandläggare. Vid placeringstillfället görs ett inledande samtal med klienten för att på bästa sätt lyssna in personens förväntningar och därefter matchar vi klienten med bäst lämpad kontaktperson. Vi arbetar nära varje klient med daglig kontakt och finns att nå via telefon eller för fysiska träffar dygnet runt.

VÅR PERSONAL
All personal har relevant utbildning och mångårig erfarenhet inom missbruk- och beroende, kriminalitet, våld i nära relationer samt återfallsprevention. Det är av yttersta vikt att all vår personal har den utbildning och kompetens samt de egenskaper som krävs för att vi ska kunna skapa ett kvalitetssäkert skyddat boende.

SÄKERHET OCH RISKBEDÖMNING
Vid placeringstillfället görs alltid en genomgång av säkerhetsrutiner samt en riskbedömning. Det innebär bl a att ansöka om sekretessmarkering (vid behov) samt att se till hur hotbilden ser ut. Riskanalyser revideras kontinuerligt under placeringstillfället och samtal kring säkerhet och att lära sig leva i skydd samtalar man kring regelbundet.

INSATSER
För att kunna skapa sig ett välfungerande liv kan man behöva flertalet olika stödinsatser. Vi hjälper bl a till med:

PRAKTISKA INSATSER
– Sjukvårds- och myndighetskontakter
– Söka sysselsättning (utbildning, jobb, praktik)
– Söka boende
– Ekonomisk rådgivning
– Stöd till en aktiv fritid

PSYKOSOCIALA INSATSER
– Social färdighetsträning
– MI
– Kuritativa samtal
– Kontaktmannaskap
– Det finns tillgång till samtalsterapeuter då flera i personalen är utbildade till KBT-terapeuter samt alkohol- och drogterapeuter.

ANDRA KUNSKAPER HOS OSS
– Kriminalitet som livsstil
– Drogkontroller (alkohol och droger)
– Friskvård (kost och träning)
– Socialrätt
– Riskbedömning FREDA, SARA & PATRIARK
– Återfallsprevention
– Våld i nära relationer

BOSTÄDER
Strandberg & Strandberg erbjuder personer som är i behov av skydd, stöd och omsorg boende under placeringstillfället i egna lägenheter med hög standard i trygga bostadsområden. Vi erbjuder boendemöjligheter med självhushåll. Personal finns att nå dygnet runt vid behov.

Vår drivkraft är se människor nå sin fulla potential och kunna vara en del av samhället utifrån varje individs förutsättningar.