STÖDBOENDE

Strandberg & Strandberg bedriver stödboende för ungdomar 16-20 år samt för vuxna från 21 år. Vi ser därför att våra kompetenser inom både psykosociala och praktiska områden är värdefulla för att kunna erbjuda kvalitativa stödinsatser som ger alla klienter de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv efter avslutat placering.

STÖDBOENDE FÖR UNGA MELLAN 16-20 ÅR
Vår målgrupp på stödboendet 16-20 är relativt självgående personer som i stor utsträckning klarar av sin dagliga livsföring utan hjälp och som inte har något omfattande vårdbehov. Ungdomarna behöver huvudsakligen stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. Vi ser att ungdomarna tidigare kan ha varit placerade på HVB som är i behov av fortsatt stöd i form av både känslomässigt stöd och/eller praktiskt stöd, men inte samma utsträckning som på ett HVB-hem. Ungdomarna kan även tidigare varit placerade på SiS-boende, och kan vara i behov av stödinsatser i form av både känslomässigt stöd och/eller praktiskt stöd, innan de kan klara ett helt självständigt boende och hantera ett vuxenliv.

STÖDBOENDE FÖR VUXNA FRÅN 21 ÅR
Vi tar emot placeringar för vuxna från 21 år och uppåt som har behov av sociala omsorgsinsatser, SoL-placeringar samt alla former av kriminalvårdsplaceringar. Utmaningarna kan vara tidigare kriminalitet, missbruk/beroende, sociala utmaningar och/eller psykisk ohälsa. Strandberg & Strandberg hjälper individerna genom att motivera och stötta till att bryta destruktiva beteenden och livsmönster samt få ut individen i sysselsättning samt ges möjlighet till att skapa nya välfungerande kontakter och nätverk.

VÅR PERSONAL
All personal har relevant utbildning och mångårig erfarenhet inom missbruk- och beroende, kriminalitet, våld i nära relationer samt återfallsprevention. Det är av yttersta vikt att all vår personal har den utbildning och kompetens samt de egenskaper som krävs för att vi ska kunna skapa ett kvalitetssäkert stödboende. Ett urval av de kompetenser drogkontroller inkl labbverifiering, KSL, FREDA, SARA & PATRIARK, ÅP, Våld i nära.

VÅRT ARBETSSÄTT
Vi upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan som är baserad utifrån uppdragsgivarens vårdplan. Denna genomförandeplan är helt individanpassad och revideras och följs upp kontinuerligt i samverkan med placerande enhet. Vid placeringstillfället görs ett inledande samtal med klienten för att på bästa sätt lyssna in personens förväntningar och därefter matchar vi klienten med bäst lämpad kontaktperson. Vi arbetar nära varje klient med daglig kontakt och finns att nå via telefon eller för fysiska träffar dygnet runt.

TILLSTÅND
Vi innehar tillstånd från IVO som innefattar Tillstånd för stödboende (SoL).

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Syftet med Strandberg & Strandbergs verksamhet är att alla våra klienter ska utvecklas samt förbli ansvarsfulla och produktiva medlemmar av vårt samhälle, utifrån varje enskild individs egna förmågor och potential, efter avslutad vistelse hos oss. Vi finns till för att att motivera och stötta alla våra placerade klienter till att bryta destruktiva beteenden och livsmönster samt få ut individen i sysselsättning och ges möjlighet till att skapa nya välfungerande kontakter och nätverk.

BOSTÄDER
Strandberg & Strandberg erhåller endast platser i enskilda lägenheter med hög standard i trygga bostadsområden. Personal finns att nå dygnet runt vid behov.

PRAKTISKA OCH PSYSKOSOCIALA INSATSER
Vi erbjuder flertalet olika insatser för våra klienter, allting skräddarsys efter uppdragsgivarens efterfrågan och klientens behov. Exempel på insatser vi erbjuder är:

 • Social färdighetsträning
 • Ekonomisk rådgivning och planering
 • Sjukvårds- och myndighetskontakter (ex FK, AF, Frivården etc)
 • Rättegångsstöd
 • Söka sysselsättning (utbildning, jobb, praktik)
 • Stöd till en aktiv fritid
 • Matlagning & inköp
 • Träning och PT
 • Söka boende
 • MI
 • Kuritativa samtal
 • Kontaktmannaskap
 • Det finns tillgång till samtalsterapeuter då flera i personalen är utbildade till KBT-terapeuter samt alkohol- och drogterapeuter.