SKYDDAT BOENDE

Strandberg & Strandberg erbjuder skyddat boende för våldsutsatta män, kvinnor, barn samt hela familjer. Alla våra placeringar sker i fristående lägenheter med hög standard i trygga områden. Vi kan ta emot placeringar från hela Sverige och löser både planerade och akuta placeringar på ett smidigt sätt.

MÅLGRUPP
Strandberg & Strandberg tillhandahåller platser med tillfällig heldygnsvistelse tillsammans med individanpassat stöd åt individer i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Vår verksamhet riktar sig till våldsutsatta män, kvinnor, barn samt hela familjer. Det innebär att vi tar emot målgrupperna våld i nära, hedersrelaterat våld samt kriminella avhoppare.

SÄKERHET OCH RISKBEDÖMNING
Vid placeringstillfället fokuserar vi två saker, de snabba åtgärderna och de långsiktiga planerna. För oss är det viktigt att säkerhetsåtgärder och omsorgsfullt bemötande ständigt görs parallellt. Initialt görs alltid en genomgång av säkerhetsrutiner samt en riskbedömning.
Riskanalyser revideras kontinuerligt under placeringstillfället och samtal kring säkerhet och att leva i skydd samtalar man kring regelbundet.

VÅR PERSONAL
All personal har relevant utbildning och mångårig erfarenhet inom missbruk- och beroende, kriminalitet, våld i nära relationer samt återfallsprevention. Det är av yttersta vikt att all vår personal har den utbildning och kompetens samt de egenskaper som krävs för att vi ska kunna skapa ett kvalitetssäkert stödboende. Ett urval av de kompetenser drogkontroller inkl labbverifiering, KSL, FREDA, SARA & PATRIARK, ÅP, Våld i nära.

VÅRT ARBETSSÄTT
Vi upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan som är baserad utifrån uppdragsgivarens vårdplan. Denna genomförandeplan är helt individanpassad och revideras och följs upp kontinuerligt i samverkan med placerande kommunhandläggare. Vid placeringstillfället görs ett inledande samtal med klienten för att på bästa sätt lyssna in personens förväntningar och därefter matchar vi klienten med bäst lämpad kontaktperson. Vi arbetar nära varje klient med daglig kontakt och finns att nå via telefon eller för fysiska träffar dygnet runt.

TILLSTÅND
Från 1 april 2024 gäller ny lagstiftning för skyddat boende. Det innebär att skyddat boende innebär tillståndsplikt från IVO för att kunna bedriva verksamhet. Vi inväntar beslut från IVO på vår inskickade ansökan, och kan i väntan på beslut fortsätta bedriva verksamhet som vanligt. För fler frågor om detta, kontakta gärna oss eller gå in och läs på IVO:s hemsida.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Syftet med vår verksamhet är att stödja individer som lämnar våldsutsatta
situationer, öka säkerheten och tryggheten för de skyddssökande och eventuellt
medföljande barn, att förebygga fortsatt våldsutsatthet samt att stödja den
skyddssökande i processen att skapa en självständig tillvaro. En målsättning är också att förebygga behovet av mer ingripande och omfattande stödinsatser senare.

BOSTÄDER
Strandberg & Strandberg erhåller endast platser i enskilda lägenheter med hög standard i trygga bostadsområden. Personal finns att nå dygnet runt vid behov.

PRAKTISKA OCH PSYSKOSOCIALA INSATSER
Vi erbjuder flertalet olika insatser för våra klienter, allting skräddarsys efter uppdragsgivarens efterfrågan och klientens behov. Exempel på insatser vi erbjuder är:

 • Sekretessmarkering & information kring detta
 • Digitala säkerhetsanpassningar (bank, telefon, sociala konton, bil, folkbokföring etc)
 • Säkerhetsutbildning av klienter
 • Social färdighetsträning
 • Ekonomisk rådgivning och planering
 • Sjukvårds- och myndighetskontakter (ex FK, AF, Frivården etc)
 • Rättegångsstöd
 • Behovsanpassad terapi, tillsyn och stöttning.
 • Arbetsmarknadsrådgivning (utbildning, jobb, praktik)
 • Etableringsstöd på plats (förskola, skola, kommunikationer, vårdinrättningar etc).
 • Stöd till en aktiv fritid
 • Matlagning & inköp
 • Träning och PT
 • Söka boende
 • MI
 • Stödsamantal för både barn och vuxna.
 • Kontaktmannaskap
 • Det finns tillgång till samtalsterapeuter då flera i personalen är utbildade till KBT-terapeuter samt alkohol- och drogterapeuter.
 • Integrationsstöd.