DROGKONTROLLER

Upptäck missbruk på arbetsplatsen i ett tidigt skede

Drogkontroller i arbetslivet blir alltmer vanligare och det finns olika anledningar till detta. Vi är övertygade om drogkontroller bör ske som en del i ett förebyggande arbete kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet för att det ska bli lyckosamt.

Att testa personal på en arbetsplats är en laddad fråga som väcker känslor hos många. För Oss är det viktigt att man som arbetsgivare förstår innebörden och syftet till varför man väljer att utföra dessa tester och hur man agerar vid provsvar som visar positivt utfall.

Strandberg & Strandberg kan med en lång erfarenhet och adekvat utbildning inom området hjälpa Er organisation till ett långsiktigt och framgångsrikt arbete för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi ger möjlighet till provtagning antingen ute på Er arbetsplats eller på vår mottagning.


Varför bör man arbeta förebyggande med hjälp av drogkontroller?

 • Skapar en medvetenhet på arbetsplatsen att man aktivt arbetar med frågan
 • Stärker företagets värderingar
 • Minskar risk för olyckor
 • Identifierar eventuella pågående droganvändande
 • Möjliggör att upptäcka problem i tid
 • Förebygger brott
 • Minskar sjukfrånvaro, sjuknärvaro och produktionsbortfall

Vi utför drogkontroller åt arbetsgivare vid följande tillfällen:

 • Vid nyrekrytering
 • Vid misstanke om påverkan
 • Slumpmässiga kontroller på arbetsplatsen
 • Vid behandling och rehabilitering

  Samtliga tester kan utföras på vår mottagning alternativt ute på arbetsplatsen. Testet sker alltid med högsta möjliga diskretion och med respekt för Era anställda.

 

Kompletterande tjänster

UTBILDNING

Vi erbjuder olika typer av utbildningar inom området. Utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv har arbetsgivaren ett stort ansvar att utreda och vid behov erbjuda rehabilitering. Alkohol- och drogrelaterad ohälsa kan vara svårt att förstå då det är väldigt komplext, och inte sällan kombinerat med annan typ av problematik. Med ökad kunskap på arbetsplatsen, kan man tidigare upptäcka problematiken i tid och på så vis arbeta förebyggande.

STÖD TILL CHEFER

Alkohol- och drogrelaterad ohälsa kan vara ett svårt ämne att prata om. Som chef har man ett ansvar att arbeta förebyggande på arbetsplatsen samt tidigt upptäcka eventuell problematik. Vi finns här för er som bollplank, sakkunnig och som ett stöd att vägleda vid behov.

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Som en del i ett strukturerat arbetsmiljöarbete ska det finnas en rutin och handlingsplan kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Med en väl genomarbetad alkohol- och drogpolicy som är implementerad bland personalen har man en god grund att stå på i ett förebyggande arbete. Vi kan hjälpa till att kartlägga er organisations behov och därefter ta fram styrdokument som är anpassade efter verksamhet.