VANLIGA FRÅGOR

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får. Är det något annat du undrar över som du inte finner här, är du givetvis mer än välkommen att kontakta oss.

Vad är förebyggande arbete?

Väldigt förenklat kan vi säga att förebyggande arbete, för oss, innebär:
– Synliggöra problematiken
– Ge kunskap i dessa frågor (i form av utbildningar & workshops)
– Minska skammen och tabun

Vi har redan en fungerande företagshälsovård, så varför bör vi samarbeta med er?

Vi är inte en konkurrerande verksamhet till företagshälsovården, utan mer ett komplement. Vi fokuserar på det förebyggande arbetet, så man förhoppningsvis hinner fånga upp mycket av denna problematik i god tid innan det går för långt.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Här arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

KBT är en aktiv korttidsterapi som består av mellan 12-15 session á 45 min. För att nå bästa möjliga resultat ligger stor vikt på att nå en god allians mellan klient och terapeut, samt att klienten själv aktivt arbetar med hemuppgifterna mellan sessionerna. Exempel på problematik man kan arbeta med i KBT är:
– fobi
– depression
– ångest
– låg självkänsla
– sorg
– stress
– sömnsvårigheter
– utmattning m.m.

Finns det någon statistik som styrker det ni säger?

Givetvis grundar vi våra uttalanden på evidensbaserad statistik.

Idag mäter man att alkohol är det största problemet. Antalet personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion och beroende är:
– Ca 1.000.000, alltså ca 10% av den vuxna befolkningen.
– Ca 300.000 av dessa uppskattas ha ett skadligt bruk alkohol.
– Ca 250.000 personer (4%) är beroende och de flesta av
dem finns i arbetslivet.
– Ca 50.000 har kontakt med kommunernas och landstingens
missbruks- eller beroendevård.
– Ca 134.000 personer (2%) har ett problemspelande.
– Ca 77.000 använder narkotika regelbundet, de flesta finns i
arbetslivet.
– Ca 30.000 är narkotikaberoende.

Källa: Swelogs 2018, CAN 2019 och Socialstyrelsen

Finns det någon statistik för spelmissbruk- och/eller beroende?

Ja, det gör det.

– Ca 58 procent av Sveriges befolkning har spelat om pengar det
senaste året.
– Ca 134.000 personer (2%) har ett problemspelande.
– Ca 286.000 personer har en förhöjd risk baserat på
spelbeteende.
– Ca 171 000 personer lever med någon som har ett problemspelande
varav 82 000 barn.

Den spelform som skapar flest problemspelare eller som flest
problemspelare dras till är kasinospel.
Riskabla alkoholvanor ökar risken för att blir problemspelare
samtidigt som problemspelare har en ökad risk för att utveckla
riskabla alkoholvanor.

Varför bör man jobba med förebyggande arbete inom alkohol- och drogrelaterad ohälsa?

Genom att arbeta förebyggande kan du som arbetsgivare göra stor nytta för såväl arbetsplatsen som för individer och samhället. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer och minska problem med skadligt bruk. Alkohol och andra droger kan leda till säkerhetsrisker både för den anställde och för kollegor i form av arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador, men också till risker för företagets varumärke.

Ett förebyggande arbete ger kunskap och trygghet i hur man agerar i tid, men det visar också på vilket ställningstagande man som arbetsgivare tar. Arbetsplatsen kan fungera som ett skydd om regler, värderingar, gränser och ledarskap är tydliga och konsekventa. Då kan arbetsplatsen fånga upp och hjälpa människor. Det sista en person som har problem med alkohol eller andra droger vill är att förlora sitt jobb. Och det sista en arbetsgivare vill är att förlora en kompetent medarbetare. Men arbetsplatsen kan också vara en riskfaktor om kulturen är tillåtande, gränserna otydliga och ledarskapet svagt. 

Måste jag bekosta min privata samtalsterapi själv?

Ja, dessvärre måste du bekosta det själv, då vi inte har något vårdavtal. Vi erbjuder dock alltid en kostnadsfri rådgivning, och önskar man därefter boka in en behandling i KBT så brukar vi lösa förmånliga paketlösningar.

Hur går vi tillväga om vi misstänker att en medarbetare på vår arbetsplats har problem?

Första steget ni kan göra är att kontakta oss för rådgivning. Vi också finnas till hands för ett trepartssamtal mellan chef och medarbetare. Därefter finns det en rad åtgärder och strategier. Kontakta gärna oss om ni vill veta mer.